VÄSTERNORRLANDS

BÅTFÖRBUND

BÅTDAGEN 2020

Protokoll från årsmöte med Västernorrlands Båtförbund

Tid:            2020-10-04

Plats:          Hotell Höga Kusten, Hornö

Närvarande:

15 representanter från 7 medlemsklubbar och 4 ledamöter från VNBF, (Se bilaga 1)

§ 1. Mötets öppnande

Vice Ordförande Bo Berglund öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna.

§ 2. Upprop av deltagare. Inlämning av fullmakter för röstning, inlämning av reseräkningar etc.

Närvarolista upprättades. Bilaga 1.

Bo Berglund och Christer Olofsson uppmanade deltagare med bil att lämna reseräkningar. Noterades att fullmakter inhämtats.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet valde Bo Berglund till mötets ordförande.

Mötet valde Sven Dahlberg till sekreterare för mötet.

§ 4. Fråga om Årsmötet är i behörig ordning utlyst

Kallelse konstaterades ha utgått 28 Aug 2020. Bo uppmanade klubbarna att uppdatera BAS så att rätt personer i föreningarna får rätt information. Ove Vesterman, informerade att 14/1 1 2020 blir det utbildning på Höga Kusten hotellet i BAS. Samtliga klubbar är kallade. Mötet förklarade att årsmötet var behörigt utlyst.

d)

§ 5. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes med ett tillägg och ett avdrag:

Punkt 15. Tillägg Vice ordförande.

Punkt 17 Val av revisor på två år är felaktig och utgår.

Övriga punkter flyttades kronologiskt efter i nummerföljd.

§ 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Mötet valde Jan Nyström, Söråkers Båtsällskap och Carl Göran Carlsson, Söråkers Båtsällskap till protokollsjusterare och tillika rösträknare.

§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut

Bo Berglund gick igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 3)

Christer gick igenom bokslutet. (Bilaga 2 Resultat och balansräkning)

§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse

Bo Berglund redogjorde att Åsa Preston inte hade några anmärkningar i revisorernas berättelse. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen för 2019. Räkenskaperna konstaterades vara i god ordning. (Bilaga 4)

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet gav Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

§ 10. Beslut om budget 2020 och årsavgift 2021

Inget budgetförslag pga Pandemisituationen presenterades.

Bo informerade om eventuell kommande höjning från Svenska Båtunionens sida (SBU) om inte det tas beslut om att banta deras verksamhet. VNBFs styrelse har ingen föreslagen höjning inplanerad för 2021 .

Bo Berglund öppnade en diskussion om hur klubbarna ser på framtida höjningar kontra eventuella verksamhetsnedskärningar. Finns det värde i att behålla verksamhet mot höjda avgifter? Dvs går avgiften att motivera utifrån vad den enskilde båtägaren, klubben och medlemmen får tillbaka i form av försäkringsfördelar, tidningar samt som remissinstans och lobbyverksamhet mot myndigheter och den beslutande makten etc.

Konstaterades att det ser olika ut i olika föreningar men att argumenten finns för att behålla verksamhet även mot en högre avgift.

§ 11. Val av Ordförande för en tid av 2 år

Mötet valde Bo Berglund, Västby Hamnförening

§ 12. Val av Sekreterare för en tid av 2 år

Mötet valde Sven Dahlberg, Västby Hamnförening

§ 13. Val av 1 Styrelseledamot för en tid av 1 år

Mötet valde Carina Hoff, Vågsnäs Båtklubb

3(5)

§ 14. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år

Mötet valde:

Roger Frisk, Norrvåge Hamnförening

Ove Vesterman, BK Flottaren

Carl-Göran Carlsson, Söråkers Båtsällskap

§ 15. Val av Vice ordförande på en tid av 2 år

Mötet valde Fred Lindkvist, Husums Båtklubb

§ 16. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år

Mötet valde Mikael Jonsson, Bäckfjärdens båtklubb

Mötet valde Ernst Nordin, Norrvåge Hamnförening

§ 17. Val av revisorssuppleant för en tid av 1 år

Mötet valde Per Rydberg

§ 18. Val av 2 ledamöter i Valberedning för en tid av 1 år, varav en sammankallande

Mötet valde Lars Svedberg, Bonäsets Båtklubb

Valberedningsledamot 2 — vakant. Det uppdrogs åt på mötet närvarande Medelpadsdeltagare att söka och nominera kandidat till vakant plats som valberedningsledamot.

Carl Göran Carlsson (Ledamot VNBF styrelse) fortsätter som tillförordnad sammankallande i valberedningen tills medlemsklubbarna eller valberedningen har löst vakansen. Det beslutades att VNBFs styrelse får mandat att tillsätta vakant plats om lämplig kandidat nomineras i efterhand.

§ 19. Val av Kommittéansvariga:

Mötet valde följande funktionärer:

a.

Försäkring

för en tid av 1 år Fred Lindqvist

b.

Miljö

för en tid av 1 år Roger Frisk och Bo Berglund

c.

Ungdom och utbildning

för en tid av 1 år Carina Hoff och Kristina

Strand, BK Flottaren.

d.

Tävling

för en tid av 1 år Vakant

e.

IT-ansvarig/information

för en tid av 1 år Ove Vesterman

§ 20. Behandling av motioner, propositioner och eventuella framställningar från styrelsen

Bo Berglund redogjorde för att SBU vid det extra båtriksdagsmöte den

23 Sept 2020 beslutade att det blir en digital ordinarie Båtriksdag (BRD)

6)

4(5)

2020 den 15 Nov 2020 kl 13.00. Att det för dagordningen på BRD beslutades göra avsteg från stadgarna och exkludera följande punkter:

12.                              Behandling av motioner bordläggs till

Båtriksdagen 2021

13.                              Behandling av propositioner utöver verksamhetsplan bordläggs till Båtriksdagen 2021

Följaktligen beslutades att även båtdagen skjuter upp behandlingen av motionerna och propositionerna till nästkommande båtdag.

§ 21. Rapporter

Nätverkande

Ove Vesterman redogjorde för Nätverksträff torsdag 2/10 med kommunerna (undantaget Sollefteå, Sundsvall och Timrå som ej deltog), Kustbevakningen, Sjöräddning(Härnösand) och Destination Höga kusten. Två möten per år vill kommunerna ha. Kommunerna vill ta fram broschyrmaterial. Nätverket utökas med två enheter. Sjöräddningen i Örnsköldsvik och Sundsvall.

Polisen kunde inte heller medverka. Många gästhamnar är inte med i VNBF. Kommunerna vill ta tag i den frågan. Kommunerna kommer att inventera vilka som borde vara med.

Cecilia Höga Kusten Destination kommer att leda nästa möte via videolänk.

Polisen informerar:

Ove informerade om sms från Polisen om ökad stöldaktivitet bland utombordsmotorer mellan 10-60hk.

Miljöarbetet i Klubbarna:

Roger Frisk, lyfte miljöfrågan och menade att det var bristande ordning på miljöfrågorna i klubbarna. Kommunerna kommer att ställa krav på båthamnarna. Bara en tidsfråga egentligen. Avspolningsanläggningar. Avfettning och båtfärger är kommer att vara brinnande frågor inom en nära framtid.

VNBFs hemsida www.vnbf.se

Ove Vesterman demonstrerade VNBFs hemsida. Rabattavtal. Adresser mm.

Åkervikens Gästhamn

Carl Göran Carlsson visade bilder och berättade om projektet som varit vid Åkervikens Gästhamn. Bilderna visade ett numera färdigställt projekt med servicehus, bryggor och landgång efter stranden. Hamnen liggcr på östra delen av Åstön.

§ 22. Övriga ärenden, ceremonier

Fråga om familjemedlemskap hur den räknas avgiftsmässigt kom upp En familj räknas som en medlem och debiteras som en medlem förtydligades av ordförande Bo.

Diskussion om försäkringar och klubbfixardagar. Bo Berglund poängterade att det är viktigt ur försäkringssynpunkt att föra lista på deltagare vid klubbdagar om de ej finns registrerade i BAS. Icke medlemmar är också försäkrade bara de finns listade.

Christer Olofsson, kassör, väckte frågan om att skänka pengar till Sjöräddningen. Fred Lindqvist föreslog 5 000,- x antal enheter. Christer får ta reda på antal enheter som finns inom Sjöräddningen i länet innan slutligt beslut tas. Mötet beslutade att vi ska bidra från VNBF och att styrelsen får i uppdrag att fastställa storleken och till hur många av Sjöräddningens enheter.

§ 23. Årsmötets avslutande

Ordförande Bo Berglund tackade samtliga närvarande för engagerat deltagande och förklarade Båtdagen (Årsmötet) för avslutad.